top of page

 เรามีบริการให้เช่ากล้องมืออาชีพระบบ NTSC ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ไมโครโฟนไร้สายที่ลงทะเบียนกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมของประเทศไทยถูกต้อง (SONY, AZDEN, RODE) และอื่นๆอุปกรณ์ถ่ายทำต่างๆมีมากมายโดยราคาค่าเช่าเป็นมิตรภาพ

  บริการให้เช่าอุปกรณ์ของเราจะได้ส่วนร่วมในการลดต้นทุนถ่ายทำและได้หลีกเลี่ยงขั้นตอนการยื่นขออนุญาตที่ยุงยาก (Carnet) ในเมื่อนำอุปกรณ์ถ่ายทำมาจากต่างประเทศ

  นอกจากอุปกรณ์ถ่ายทำแล้ว เรายังมีอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อุปกรณ์พิเศษ เช่น GOPRO และ OSMO กล้องถ่ายภาพ 360 องศา 5K และโดรนและอื่นๆเพื่อให้ท่านมาถ่ายทำในประเทศไทยโดยมามือเปล่าได้

  ทีมงานของเรามีความชำนานกับอุปกรณ์ของเราเป็นอย่างดี จึงสามารถเข้าร่วมการถ่ายทำได้ทันที  โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ของเราจากเว็บไซต์ต่อไปนี้

  หากท่านต้องการใช้อุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ของเรา เรายังสามารถจัดหาให้ในราคาค่าเช่าเป็นมิตรภาพ

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำทุกชนิด

bottom of page